Mācību maksa
izglītības iestādē ir 8,00 euro mēnesī.
Tās daļēju (50% apmērā) vai pilnu (100% apmērā) atlaidi nosaka Madonas novada domes saistošie noteikumi, izglītības iestādes iekšējie noteikumi Par Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas izglītojamo maksas noteikšanu, aprēķināšanu un iekasēšanas kārtību (skatīt šeit), kā arī noslēgtais līgums starp izglītības iestādi un vecākiem. 
 
Instrumentu nomas maksa
izglītības iestādē ir 1,42 euro mēnesī. 
Savstarpējās saistības un pienākumus starp izglītības iestādi un vecākiem paredz noslēgtais instrumentu īres līgums.
 
Maksājumu termiņš
abiem iepriekš minētajiem maksājumiem ir kārtējā mēneša 25. datums.
To ir iespējams veikt arī avansā par jebkuru periodu mācību gada ietvarā.

 


Rekvizīti maksājumu veikšanai
Saņēmējs: Madonas novada pašvaldība
Reģ.Nr.: 90000054572
Konts: LV37UNLA0030900130116
Maksājuma mērķis: Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolai, norādot bērna vārdu un uzvārdu

 


Maksājumu paraugi
Veicot maksājumu jānorāda vai tā ir mācību maksa un/vai instrumentu noma, piemēram:
1) Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolai, mācību maksa par audzēkni (vārds, uzvārds);
2) Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolai, instrumentu noma par audzēkni (vārds, uzvārds);
3) Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolai, mācību maksa ... euro un instrumenta noma ... euro, par audzēkni (vārds, uzvārds).
 


 


2019. gada 25. maijs

a t z i ņ a

Mēs kaut ko radīt varam tikai pēc savas iekšējās pasaules, sava garīguma, savu spēju un iespēju robežas. Mūsu apziņai ir liels iespaids no ārējās pasaules. Radot ko jaunu mēs patiesībā radam pasauli – tādu, kādu to redz mūsu iekšējais “es”.

teksta autors: nezināms
fotogrāfijas autors: Jānis Porietis


Piesakies jaunumiem
Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes © 2022 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola »